WAŻNE:
Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2017 roku funkcjonuje nowa nazwa szkoły i nowy numer rachunku bankowego:

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku,
ul. Bydgoska 8, 86-014 Sicienko
Numer rachunku bankowego: 24 8142 0007 0110 4868 2000 0003

Od 01.09.2017r. obowiązuje nowy Regulamin Stołówki Szkolnej.
Płatność za posiłki szkolne i przedszkolne będzie rozliczana za miesiąc z dołu.
Nieobecności na obiedzie należy zgłaszać dzień wcześniej.


Plan lekcji I semestr - szkoła podstawowa i gimnazjum

Terminarz zebrań z rodzicami 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Drodzy rodzice!
Pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z późniejszymi zmianami, w naszej szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
-zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
-zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych,
-zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
-zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
-nauczania indywidualnego,
-porad i konsultacji pedagoga i psychologa szkolnego,
-warsztatów profilaktycznych.

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:
-z niepełnosprawności,
-z niedostosowania społecznego,
-z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
-z zaburzeń zachowania lub emocji,
-ze szczególnych uzdolnień,
-ze specyficznych trudności w uczeniu się,
-z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
-z choroby przewlekłej,
-z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
-z niepowodzeń edukacyjnych,
-z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
-z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i bezpłatne.


REGULAMIN ORGANIZACJI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGORządowy program "Dobry Start"

Rządowy program "Dobry Start" - zasady świadczenia


List Minister Edukacji Narodowej do rodziców (z dn. 18.05.2018)Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego w Sicienku na rok szkolny 2018/2019

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola i I klasy
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku na rok szkolny 2018/2019NABÓR DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
ORAZ DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM
JEST GMINA SICIENKO
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
 
Uprzejmie informujemy, że nabór do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Sicienko rozpocznie się 15 lutego 2018 roku.

Nabór do oddziałów przedszkolnych

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce w roku szkolnym 2018/2019 – w terminie do 8 lutego 2018 roku.

Po zebraniu deklaracji zostanie ustalona liczba wolnych miejsc przedszkolnych, na które zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy także dzieci sześcioletnich, zobowiązanych do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, które do tej pory nie korzystały z wychowania przedszkolnego w danej placówce lub w ogóle.

W przypadku przedszkoli, oddziałów przedszkolnych nie ma rejonizacji – obwodem jest teren całej gminy.

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do oddziału przedszkolnego w wybranej szkole podstawowej winni złożyć wniosek do dyrektora właściwej placówki (wniosek można złożyć do maksymalnie trzech placówek realizujących wychowanie przedszkolne).

DOKUMENTY DO POBRANIA:
• Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola
• Harmonogram rekrutacji
• Kryteria rekrutacji

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej są przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na podstawie wniosku.

Zgłoszenia i wnioski składa się do dyrektora właściwej szkoły podstawowej.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
• Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej
• Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej
• Harmonogram rekrutacji
• Kryteria rekrutacji


Wszelkich informacji na temat rekrutacji udzielają dyrektorzy szkół oraz wyznaczeni pracownicy szkół.
Informacja o naborze na rok szkolny 2018/2019
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Najważniejsze zmiany wprowadzone w ustawie o systemie oświaty - ulotka informacyjna Kuratorium Oświaty


Zmiany w zasadach zwalniania uczniów z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego - wprowadzone przez MEN od 1 września 2015r.

Szkoła przyjazna dzieciom rozpoczynającym edukację szkolną


Regulamin świetlicy Zespołu Szkół w Sicienku

Oświadczenie o uczestnictwie w zajęcia religii


  Regulamin stołówki szkolnej (od 01.09.2018r.)
  Stawki za posiłki obowiązujące od 2018r.
  Jadłospis 29-31.10.2018

UBEZPIECZENIA 2018/2019:
  1. Tabela świadczeń - 2018/2019.
  2. Ogólne warunki ubezpieczenia.
  3. Sposoby zgłaszania zdarzeń.
  4. Graficzna instrukcja internetowego zgłaszania szkody.
  5. Druk zgłoszenia szkody dla zgłoszeń „papierowych”.